หนังสือเรียนรายวิชาพื้นฐานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เทคโนโลยี  ม.4  ฉบับ อญ. (หลักสูตรฯ 2551 ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560)

รายละเอียด    
ชื่อหนังสือ : หนังสือเรียนรายวิชาพื้นฐานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เทคโนโลยี  ม.4  ฉบับ อญ.
                    (หลักสูตรฯ 2551 ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560)
ชื่อผู้แต่ง :  อ.ริปอง   กัลติวาณิชย์    
สำนักพิมพ์ : บริษัท พัฒนาคุณภาพวิชาการ (พว.) จำกัด    
ขนาดรูปเล่ม : B5 (18.2 x 25.5 ซม.)    
จำนวนหน้า : 264 หน้า    
ราคา : 115 บาท    
รหัสสินค้า : 978-616-05-4513-1    

จุดเด่น/เนื้อหา  
1. จัดทำขึ้นตามมาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัด กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560) 
หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551โดยเนื้อหาที่จัดทำ ได้ออกแบบการนำเสนอ
เพื่อรองรับสำหรับกลุ่มนักเรียนที่ต้องการปรับพื้นฐานความรู้ ธรรมชาติของเทคโนโลยี การเปลี่ยนแปลง 
ความสัมพันธ์จนถึงผลกระทบของเทคโนโลยี  มีการนำเสนอขั้นตอนการปฏิบัติ
โดยใช้กระบวนการออกแบบ (Design process) เพื่อให้เกิดทักษะของการวางแผน การทำงานอย่างเป็นขั้นตอน 
การทำงานเป็นกลุ่มเป็นคณะ ใช้ทักษะกระบวนการคิด และสร้างสรรค์ชิ้นงานขึ้นได้ด้วยตนเอง 
 2. เน้นให้ผู้เรียนใช้เทคโนโลยีอย่างชาญฉลาด  เรียนรู้เท่าทัน และวิเคราะห์ข้อมูลอย่างมีเหตุมีผล 
ประเมินความน่าเชื่อถือของข้อมูล สำหรับนำมาใช้ในการดำรงชีวิต แก้ปัญหาอย่างเป็นระบบ เป็นขั้นตอน 
ใช้แนวคิดเชิงคำนวณในการแก้ปัญหา พัฒนาแอปพลิเคชัน โครงงานที่สามารถนำไปใช้ได้จริง
ในชีวิตประจำวันและเป็นประโยชน์ต่อสังคม
 

หนังสือเรียนรายวิชาพื้นฐานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เทคโนโลยี  ม.4  ฉบับ อญ. (หลักสูตรฯ 2551 ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560)

  • Views: 234
  • รหัสสินค้า: 978-616-05-4513-1
  • สถานะสต๊อก: มีสินค้าในสต๊อก
  • 115.00฿