หนังสือเรียน รายวิชาพื้นฐาน การงานอาชีพ ม.4 (ฉบับใบประกันฯ)

รายละเอียด
ชื่อหนังสือ  : หนังสือเรียน รายวิชาพื้นฐาน การงานอาชีพ ม.4 (ฉบับใบประกันฯ)
ชื่อผู้แต่ง : ดร.ดวงฤทัย  ธำรงโชติ และคณะ
สำนักพิมพ์ : บริษัท พัฒนาคุณภาพวิชาการ (พว.) จำกัด
ขนาดรูปเล่ม : B5 (18.2 x 25.5 ซม.)
จำนวนหน้า  :   160  หน้า
ราคา  :   76 บาท
รหัสสินค้า  :  978-616-05-4478-3
 

จุดเด่น/เนื้อหา
1. ได้จัดทำขึ้นตามมาตรฐานการเรียนรู้ ตัวชี้วัดและสาระการเรียนรู้ของหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551
ซึ่งมุ่งเน้นเกี่ยวกับทักษะอาชีพในการทำงานที่จำเป็นต่อชีวิตประจำวัน การช่วยเหลือตนเอง ครอบครัว และสังคมได้ ในสภาพเศรษฐกิจที่พอเพียง ไม่ทำลายสิ่งแวดล้อม เน้นการปฏิบัติจริงจนเกิดความมั่นใจและภูมิใจ ในผลสำเร็จของงาน เพื่อให้ค้นพบความสามารถ ความถนัด และความสนใจของตนเอง เห็นความสำคัญ ของคุณธรรม จริยธรรม และเจตคติที่ดีต่ออาชีพ เห็นคุณค่าของอาชีพสุจริตและเห็นแนวทางในการประกอบอาชีพ
2. ได้นำเสนอเนื้อหาที่สอดคล้องกับหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 เกี่ยวกับทักษะการทำงานเพื่อช่วยเหลือตนเอง ที่มุ่งให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ด้วยการปฏิบัติจริง (Active Learning) อย่างสมํ่าเสมอในชีวิตประจำวัน อีกทั้งยังให้ผู้เรียนเห็นถึงความสำคัญของคุณธรรม จริยธรรมเห็นคุณค่าของอาชีพสุจริต เพื่อจะได้นำไปเป็นแนวทางในการประกอบอาชีพที่ตนเองรักหรือมีความถนัดได้

หนังสือเรียน รายวิชาพื้นฐาน การงานอาชีพ ม.4 (ฉบับใบประกันฯ)

  • Views: 457
  • รหัสสินค้า: 978-616-05-4478-3
  • สถานะสต๊อก: มีสินค้าในสต๊อก
  • 76.00฿