คู่มือครู แบบฝึกหัด สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ป.5

ชื่อหนังสือ : คู่มือครู แบบฝึกหัด สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ป.5

ชื่อผู้แต่ง : สถาบันพัฒนาคุณภาพวิชาการ (พว.)

สำนักพิมพ์ : บริษัท พัฒนาคุณภาพวิชาการ (พว.) จำกัด

ขนาดรูปเล่ม : A4 29 × 21 ซม.

จำนวนหน้า : 144 หน้า

ราคา/ชุด : 0 บาท

รหัสสินค้า : 978-616-05-3793-8

 

จุดเด่น/เนื้อหา

1. ใช้ควบคู่กับหนังสือแบบฝึกหัด รายวิชาพื้นฐาน สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ป.5

2. จัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่ตรงตามตัวชี้วัด

3. มีจุดประกายความคิด เน้นคำถามที่กระตุ้นความสนใจของผู้เรียนเพื่อนำเข้าสู่บทเรียน

4. มีกิจกรรมหลากหลายรูปแบบเพื่อฝึกทักษะการคิดวิเคราะห์ มีแผนภาพรูปแบบต่าง ๆ เพื่อให้ผู้เรียนฝึกคิดอย่างเป็นระบบ

5. กิจกรรมสำหรับคุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะอันพึงประสงค์

6. กิจกรรมพัฒนาการคิดตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

7. กิจกรรมสรุปความเข้าใจที่คงทนเพื่อให้ผู้เรียนสรุปองค์ความรู้ด้วยตนเอง

8. แบบทดสอบวัดผลการเรียนรู้ตามตัวชี้วัดช่วยให้ผู้เรียนและผู้สอนตรวจสอบผลการเรียนรู้ที่เกิดขึ้นในแต่ละหน่วยตามสาระการเรียนรู้และตัวชี้วัดที่กำหนดให้ ทั้งแบบฝึกพัฒนาการคิดและแบบทดสอบวัดผลการเรียนรู้ตามตัวชี้วัดของทุกหน่วยสามารถแสดงผลการประเมินเป็นร้อยละได้ โดยเชื่อมโยงกับหลักสูตรช่วยให้ผู้เรียนใช้แบบฝึกและแบบทดสอบดังกล่าว ทบทวนและเตรียมตัวก่อนเข้าห้องสอบได้โดยสะดวก

9. ส่งเสริมทักษะการอ่านและการเขียน

คู่มือครู แบบฝึกหัด สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ป.5

หมายเหตุ: อภินันทนาการให้กับโรงเรียนที่สั่งซื้อกับฝ่ายขายหรือร้านค้าเท่านั้น

  • Views: 359
  • รหัสสินค้า: 9786160537938
  • สถานะสต๊อก: Not for Sale
  • 0.00฿