แบบฝึกหัด เทคโนโลยี (วิทยาการคำนวณ) ป.5 (หลักสูตรฯ 2551 ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560)

รายละเอียด
ชื่อหนังสือ : แบบฝึกหัด เทคโนโลยี (วิทยาการคำนวณ) ป.5 (หลักสูตรฯ 2551 ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560)
ชื่อผู้แต่ง :  ผศ.ดร.ธนาวุฒิ  ประกอบผล
สำนักพิมพ์ : บริษัท พัฒนาคุณภาพวิชาการ (พว.) จำกัด
ขนาดรูปเล่ม : B5 (18.2 x 25.5 ซม.)
จำนวนหน้า :  96 หน้า
ราคา/ชุด :  46  บาท
รหัสสินค้า : 885-4515-69-896-0

จุดเด่น/เนื้อหา
1. จัดทำตามมาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัด กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560) 
ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551
2. มุ่งพัฒนาผู้เรียนให้มีทักษะในการค้นหาข้อมูลอย่างมีประสิทธิภาพ สามารถประเมินความน่าเชื่อถือ ตัดสินใจเลือกข้อมูล 
ใช้เหตุผลเชิงตรรกะในการแก้ปัญหา ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสารในการทำงานร่วมกัน เข้าใจสิทธิและหน้าที่ของตน เคารพสิทธิของผู้อื่น สามารถตั้งคำถามหรือกำหนดปัญหาเกี่ยวกับสิ่งที่จะเรียนรู้ คาดคะเนคำตอบหลายแนวทาง สร้างสมมุติฐานที่สอดคล้องกับคำถาม หรือปัญหาที่จะสำรวจตรวจสอบ วางแผนและสำรวจตรวจสอบ โดยใช้เครื่องมือ อุปกรณ์ และเทคโนโลยีสารสนเทศที่เหมาะสมในการเก็บรวบรวมข้อมูลทั้งเชิงปริมาณและคุณภาพมีความรับผิดชอบ ซื่อสัตย์ ประหยัด ทำงานที่ได้รับมอบหมายอย่างมุ่งมั่นจนสำเร็จ และทำงานร่วมกับผู้อื่นอย่างสร้างสรรค์

แบบฝึกหัด เทคโนโลยี (วิทยาการคำนวณ) ป.5 (หลักสูตรฯ 2551 ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560)

  • Views: 574
  • รหัสสินค้า: 885-4515-69-896-0​
  • สถานะสต๊อก: มีสินค้าในสต๊อก
  • 46.00฿