หนังสือเรียน รายวิชาพื้นฐาน วิทยาศาสตร์กายภาพ (แรงและการเคลื่อนที่ พลังงาน) ม.5  ฉบับ อญ. (หลักสูตรฯ 2551 ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560)

รายละเอียด
ชื่อหนังสือ : หนังสือเรียน รายวิชาพื้นฐาน วิทยาศาสตร์กายภาพ (แรงและการเคลื่อนที่ พลังงาน) ม.5  ฉบับ อญ. (หลักสูตรฯ 2551 ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560)
ชื่อผู้แต่ง :  อ.พัฒนชัย  จันทร
สำนักพิมพ์ : บริษัท พัฒนาคุณภาพวิชาการ (พว.) จำกัด
ขนาดรูปเล่ม : B5 (18.2 x 25.5 ซม.)
จำนวนหน้า : 184 หน้า
ราคา/ชุด : 85 บาท
รหัสสินค้า : 978-616-05-4306-9

จุดเด่น/เนื้อหา
1. จัดทำตามมาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัด กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560) ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 โดยมีเนื้อหาและกระบวนการสอดคล้องกับทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 เน้นการเสริมสร้างการสืบสอบการทำโครงงาน และสะเต็ม ด้วยกระบวนการทางวิทยาศาสตร์และจิตวิทยาศาสตร์ เสริมสร้างสมรรถนะสำคัญตามหลักสูตร และบูรณาการหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เป็นหนังสือเรียนที่มีลักษณะเฉพาะ คือ ให้ผู้เรียนเรียนรู้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ควบคู่กับเนื้อหาที่เน้นองค์ความรู้ (body of knowledge)
2. ผู้เรียนในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 จะได้เรียนรู้ เรื่อง แรงและการเคลื่อนที่ สนามของแรง พลังงาน คลื่น เสียง และแสง และคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า
3. มุ่งพัฒนาผู้เรียนทุกคนให้มีคุณลักษณะและทักษะการเรียนรู้ ในศตวรรษที่ 21 ประกอบด้วย ทักษะพื้นฐาน อ่านออก เขียนได้ และคิดเลขเป็น และทักษะ
สำคัญอีก 8 ประการ ดังนี้ 
             3.1 ทักษะด้านการคิดอย่างมีวิจารณญาณและทักษะในการแก้ปัญหา
             3.2 ทักษะด้านการสร้างสรรค์และนวัตกรรม 
             3.3 ทักษะด้านความเข้าใจต่างวัฒนธรรมและต่างกระบวนทัศน์ 
             3.4 ทักษะด้านความร่วมมือ การทำงานเป็นทีมและภาวะผู้นำ
             3.5 ทักษะด้านการสื่อสาร สารสนเทศ และการรู้เท่าทันสื่อ
             3.6 ทักษะด้านคอมพิวเตอร์ และเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
             3.7 ทักษะอาชีพและทักษะการเรียนรู้ 
             3.8 ความมีเมตตา กรุณา มีวินัย คุณธรรม และจริยธรรม  

หนังสือเรียน รายวิชาพื้นฐาน วิทยาศาสตร์กายภาพ (แรงและการเคลื่อนที่ พลังงาน) ม.5  ฉบับ อญ. (หลักสูตรฯ 2551 ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560)

  • Views: 534
  • รหัสสินค้า: 9786160543069
  • สถานะสต๊อก: มีสินค้าในสต๊อก
  • 85.00฿