หนังสือเรียน รายวิชาพื้นฐาน คณิตศาสตร์ ป.2  ฉบับ อญ. (หลักสูตรฯ 2551 ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560)

รายละเอียด
ชื่อหนังสือ : หนังสือเรียน รายวิชาพื้นฐาน คณิตศาสตร์ ป.2  ฉบับ อญ. (หลักสูตรฯ 2551 ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560)
ชื่อผู้แต่ง : ผศ.พรทิพย์ ยาวะประภาษ
สำนักพิมพ์ : บริษัท พัฒนาคุณภาพวิชาการ (พว.) จำกัด
ขนาดรูปเล่ม : B5 (18.2 x 25.5 ซม.)
จำนวนหน้า :  300 หน้า
ราคา/ชุด :  115 บาท
รหัสสินค้า : 978-616-05-4296-3

จุดเด่น/เนื้อหา

1. เนื้อหาตรงตามมาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัด กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560)
ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 โดยมุ่งให้นักเรียนได้เรียนรู้สาระที่จำเป็น ในการดำรงชีวิตให้มีคุณภาพ
ตามที่ระบุไว้ในหลักสูตร ได้แก่ จำนวนและพีชคณิต การวัดและเรขาคณิต สถิติและความน่าจะเป็น รวมทั้งทักษะและ
กระบวนการทางคณิตศาสตร์ ได้แก่ การแก้ปัญหา การสื่อสารและการสื่อความหมายทางคณิตศาสตร์ การเชื่อมโยง การให้เหตุผล
และการคิดสร้างสรรค์

2. เน้นการพัฒนาความคิดรวบยอด โดยใช้การปฏิบัติและการใช้รูปภาพเชื่อมโยงไปสู่การใช้สัญลักษณ์
จากนั้นจึงพัฒนาทักษะการคิดคำนวณและการใช้กระบวนการในการแก้โจทย์ปัญหา

3. ท้ายหน่วยมีเสริมทักษะ และมีการทบทวนเป็นระยะ เพื่อให้นักเรียนเชื่อมโยงความรู้เดิมกับความรู้ใหม่
ท้ายเล่มมีการฝึกฝนเพิ่มเติม เพื่อให้นักเรียนเกิดความแคล่วคล่องแม่นยำ

หนังสือเรียน รายวิชาพื้นฐาน คณิตศาสตร์ ป.2  ฉบับ อญ. (หลักสูตรฯ 2551 ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560)

  • Views: 736
  • รหัสสินค้า: 9786160542963
  • สถานะสต๊อก: มีสินค้าในสต๊อก
  • 115.00฿