หนังสือเรียนรายวิชาพื้นฐาน วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ป.6 ฉบับ อญ. (หลักสูตรฯ 2551 ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560)

รายละเอียด
ชื่อหนังสือ : หนังสือเรียนรายวิชาพื้นฐาน วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ป.6 ฉบับ อญ. (หลักสูตรฯ 2551 ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560)
ชื่อผู้แต่ง : รศ.ดร.พิมพันธ์   เดชะคุปต์ และคณะ
สำนักพิมพ์ : บริษัท พัฒนาคุณภาพวิชาการ (พว.) จำกัด 
ขนาดรูปเล่ม : B5 (18.2 x 25.5 ซม.)
จำนวนหน้า : 176 หน้า 
ราคา : 85 บาท
รหัสสินค้า : 978-616-05-4458-5

จุดเด่น/เนื้อหา
                 หนังสือเรียนรายวิชาพื้นฐานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 จัดทำตามมาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัด
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐) ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551
โดยผู้เรียนในระดับประถมศึกษาปีที่ 6 จะได้เรียนรู้ เรื่อง ร่างกายของเรา การแยกสารผสม ไฟฟ้า ปรากฏการณ์ของโลก เทคโนโลยีอวกาศ
หินในท้องถิ่น และลม ภัยธรรมชาติ และปรากฏการณ์เรือนกระจก และมีกระบวนการสอดคล้องกับทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21
เน้นการเสริมสร้างการสืบสอบ การทำาโครงงานและสะเต็ม ด้วยกระบวนการทางวิทยาศาสตร์และจิตวิทยาศาสตร์  เสริมสร้างสมรรถนะสำคัญ
ตามหลักสูตร และบูรณาการหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เป็นหนังสือเรียนที่มีลักษณะเฉพาะ คือ ให้ผู้เรียนเรียนรู้
กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ควบคู่กับเนื้อหาที่เน้นองค์ความรู้ (body of knowledge)
 

หนังสือเรียนรายวิชาพื้นฐาน วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ป.6 ฉบับ อญ. (หลักสูตรฯ 2551 ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560)

  • Views: 797
  • รหัสสินค้า: 978-616-05-4458-5
  • สถานะสต๊อก: Pre-Order
  • 85.00฿