แบบฝึกหัด ดนตรี-นาฏศิลป์ ป.5

รายละเอียด
ชื่อหนังสือ : แบบฝึกหัด ดนตรี-นาฏศิลป์ ป.5
ชื่อผู้แต่ง : ฝ่ายพัฒนานวัตกรรมการเรียนรู้
สำนักพิมพ์ : บริษัท พัฒนาคุณภาพวิชาการ (พว.) จำกัด
ขนาดรูปเล่ม : B5 (18.2 x 25.5 ซม.)
จำนวนหน้า : 136 หน้า
ราคา/ชุด : 55 บาท
รหัสสินค้า : 885-4515-46-881-5

จุดเด่น/เนื้อหา
1. เนื้อหากิจกรรมที่ฝึกให้ผู้เรียนได้ทำตรงตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 ฝึกกระบวนการคิดวิเคราะห์
2. กิจกรรมและใบงานทุกข้อมีคะแนนระบุเพื่อนำคะแนนไปบันทึกในแบบประเมินเพื่อประเมินระดับการเรียนรู้ของผู้เรียน
3.มีกิจกรรมสรุปความเข้าใจที่คงทน (Backward Design) เป็นกิจกรรมสรุปข้อสุดท้ายของทุกแบบฝึกหัด
4. มีแบบประเมินผลสัมฤทธิ์ตามมาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัดท้ายหน่วยทุกหน่วย
5. มีแบบทดสอบวัดผลการเรียนรู้ตามตัวชี้วัดทุกหน่วย
6. มีแบบฝึกทักษะการอ่านและการเขียน โดยใช้คำศัพท์สำคัญ เพื่อฝึกผู้เรียนให้อ่านออกเขียนได้
7. กิจกรรมสอดแทรกในเรื่องการพัฒนาการคิดตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและคุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะอันพึงประสงค์

แบบฝึกหัด ดนตรี-นาฏศิลป์ ป.5

  • Views: 141
  • รหัสสินค้า: 8854515468815
  • สถานะสต๊อก: มีสินค้าในสต๊อก
  • 55.00฿