แบบฝึกหัด วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ป.5 (หลักสูตรฯ ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560)

รายละเอียด
ชื่อหนังสือ : แบบฝึกหัด วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ป.5 (หลักสูตรฯ ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560)
ชื่อผู้แต่ง :  รศ.ดร.พิมพันธ์  เดชะคุปต์ และคณะ
สำนักพิมพ์ : บริษัท พัฒนาคุณภาพวิชาการ (พว.) จำกัด
ขนาดรูปเล่ม : B5 (18.2 x 25.5 ซม.)
จำนวนหน้า :  200 หน้า
ราคา/ชุด :  82 บาท
รหัสสินค้า : 885-4515-69-895-3

จุดเด่น/เนื้อหา
            จัดทำขึ้นตามมาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัด กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560)
ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 โดยมีกระบวนการสอดคล้องกับทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21
เน้นการเสริมสร้างการสืบสอบ การทำโครงงาน และสะเต็มด้วยกระบวนการทางวิทยาศาสตร์และจิตวิทยาศาสตร์ 
เสริมสร้างสมรรถนะสำคัญตามหลักสูตรและบูรณาการหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  เป็นหนังสือแบบฝึกหัด
ที่มีลักษณะเฉพาะ คือ ให้ผู้เรียนเรียนรู้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ที่เน้นองค์ความรู้ (body of knowledge)
และผู้เรียนจะได้เรียนรู้เรื่อง ชีวิตกับสิ่งแวดล้อม การดำรงพันธุ์ของสิ่งมีชีวิต การเปลี่ยนแปลงของสารในชีวิตประจำวัน
แรงในชีวิตประจำวัน เสียงและการได้ยิน ดาว นํ้าในท้องถิ่นของเรา และปรากฏการณ์ธรรมชาติที่เกี่ยวข้องกับวัฏจักรนํ้า

แบบฝึกหัด วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ป.5 (หลักสูตรฯ ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560)

  • Views: 453
  • รหัสสินค้า: 885-4515-69-895-3
  • สถานะสต๊อก: มีสินค้าในสต๊อก
  • 82.00฿