แบบฝึกหัด คณิตศาสตร์ ป.3 ฉบับ อญ. (หลักสูตรฯ 2551 ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560)

รายละเอียด
ชื่อหนังสือ : แบบฝึกหัด คณิตศาสตร์ ป.3 ฉบับ อญ. (หลักสูตรฯ 2551 ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560)
ผู้แต่ง : รศ.ดร.สิริพร ทิพย์คง
สำนักพิมพ์ : บริษัท พัฒนาคุณภาพวิชาการ (พว.) จำกัด
ขนาดรูปเล่ม : B5 (18.2 x 25.5 ซม.)
จำนวนหน้า : 168 หน้า
ราคา : 72 บาท
รหัสสินค้า : 885-4515-69-841-0

จุดเด่น/เนื้อหา
1. จัดทำตามมาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัด สาระการเรียนรู้แกนกลาง กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
(ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560) ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551
โดยจัดสาระการเรียนรู้ให้สอดคล้องกับหนังสือเรียนคณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3
2. มุ่งพัฒนาความรู้ ความสามารถ และทักษะต่าง ๆ ทางคณิตศาสตร์เพิ่มเติมจากหนังสือเรียนคณิตศาสตร์
หนังสือเล่มนี้ประกอบด้วยหน่วยการเรียนรู้ 11 หน่วย เช่นเดียวกับหนังสือเรียน มีการระบุจุดประสงค์การเรียนรู้
แต่ละเรื่องไว้ด้วย เพื่อให้นักเรียนทราบว่า เมื่อทำแบบฝึกหัดแล้ว นักเรียนมีความสามารถทางคณิตศาสตร์อะไรบ้าง
ท้ายจุดประสงค์ได้ระบุหน้าหนังสือเรียนไว้ให้นักเรียนกลับไปศึกษาเพิ่มเติมได้ ในแบบฝึกระบุการคิดทางคณิตศาสตร์
ด้านต่าง ๆ การบูรณาการกับกลุ่มสาระการเรียนรู้อื่น ๆ การพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะอันพึงประสงค์
และการพัฒนาการคิดตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
 

แบบฝึกหัด คณิตศาสตร์ ป.3 ฉบับ อญ. (หลักสูตรฯ 2551 ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560)

  • Views: 2054
  • รหัสสินค้า: 885-4515-69-841-0
  • สถานะสต๊อก: มีสินค้าในสต๊อก
  • 72.00฿