ชุดกิจกรรมฯ  คณิตศาสตร์ ป.4 เล่ม 1 (หลักสูตรฯ 2551 ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560)

รายละเอียด
ชื่อหนังสือ : ชุดกิจกรรมฯ  คณิตศาสตร์ ป.4 เล่ม 1 (หลักสูตรฯ 2551 ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560)
ชื่อผู้แต่ง :  รองศาสตราจารย์ ดร.ดวงเดือน อ่อนน่วม, รองศาสตราจารย์ ดร.สิริพร ทิพย์คง,
                  รองศาสตราจารย์สมจิต ชิวปรีชา, ผู้ช่วยศาสตราจารย์เพ็ญจันทร์ สุนทราจารย์,
                  ผู้ช่วยศาสตราจารย์พรทิพย์ ยาวะประภาษ
สำนักพิมพ์ : บริษัท พัฒนาคุณภาพวิชาการ (พว.) จำกัด
ขนาดรูปเล่ม : B5 (18.2 x 25.5 ซม.)
จำนวนหน้า : 240 หน้า
ราคา/ชุด : 92 บาท
รหัสสินค้า : 885-4515-55-819-6

จุดเด่น/เนื้อหา

1.เนื้อหาตรงตามมาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัด กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
(ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560) ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551

2. เนื้อหาถูกต้องตามหลักวิชาการ เน้นกระบวนการเรียนรู้แบบ Active Learning
โดยมุ่งให้นักเรียนได้เรียนรู้สาระที่จำเป็นในการดำรงชีวิตให้มีคุณภาพตามที่ระบุไว้ในหลักสูตร 
ได้แก่ จำนวนและพีชคณิต การวัด และเรขาคณิต สถิติและความน่าจะเป็น รวมทั้งทักษะ
การเชื่อมโยง การให้เหตุผล และการคิดสร้างสรรค์ และกระบวนการทางคณิตศาสตร์
ได้แก่ การแก้ปัญหา การสื่อสารและสื่อความหมายทางคณิตศาสตร์

3. นำเสนอแนวทางการจัดการเรียนการสอนในหนังสือชุดนี้ มีลักษณะเป็นการพัฒนาการเรียนรู้
ผ่านกระบวนการทางคณิตศาสตร์ เน้นการพัฒนาความคิดรวบยอด โดยใช้การปฏิบัติและการใช้รูปภาพ
เชื่อมโยงไปสู่การใช้สัญลักษณ์ จากนั้นจึงพัฒนาทักษะการคิดคำนวณและการใช้กระบวนการ
ในการแก้โจทย์ปัญหา หนังสือชุดนี้มี 2 เล่ม คือ เล่ม 1 ประกอบด้วย หน่วยการเรียนรู้ 6 หน่วย และเล่ม 2
ประกอบด้วยหน่วยการเรียนรู้ 5 หน่วย ท้ายหน่วยมีเสริมทักษะ เพื่อขยายประสบการณ์ในหน่วยที่เรียน 
มีแบบทดสอบ เพื่อตรวจสอบความรู้ความเข้าใจ ซึ่งนำไปใช้ให้เป็นประโยชน์ในการสอนซ่อมเสริมได้ 
และมีท้าทาย เพื่อกระตุ้นและปลุกเร้าการใช้ความคิดทางคณิตศาสตร์ และยังมีแบบทดสอบเป็นระยะ 
เพื่อให้นักเรียนได้ทบทวนเรื่องที่เรียนมาแล้ว และได้เชื่อมโยงความรู้เดิมกับความรู้ใหม่

 

ชุดกิจกรรมฯ  คณิตศาสตร์ ป.4 เล่ม 1 (หลักสูตรฯ 2551 ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560)

  • Views: 854
  • รหัสสินค้า: 8854515558196
  • สถานะสต๊อก: มีสินค้าในสต๊อก
  • 92.00฿