หนังสือเรียนรายวิชาพื้นฐาน วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ม.2  ฉบับ อญ. (หลักสูตรฯ 2551 ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560)

รายละเอียด    
ชื่อหนังสือ: หนังสือเรียนรายวิชาพื้นฐาน วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ม.2  ฉบับ อญ. (หลักสูตรฯ 2551 ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560)
ชื่อผู้แต่ง: รศ.ดร.พิมพันธ์ เดชะคุปต์ และคณะ    
สำนักพิมพ์: บริษัท พัฒนาคุณภาพวิชาการ (พว.) จำกัด    
ขนาดรูปเล่ม : B5 (18.2 x 25.5 ซม.)    
จำนวนหน้า :  224 หน้า    
ราคา : 99 บาท    
รหัสสินค้า  : 978-616-05-4509-4    

จุดเด่น/เนื้อหา  
1. จัดทำตามมาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัด กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี(ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560)
ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 โดยมีเนื้อหาและกระบวนการสอดคล้องกับทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21
เน้นการเสริมสร้างการสืบสอบ การทำโครงงาน และสะเต็ม ด้วยกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ และจิตวิทยาศาสตร์
เสริมสร้างสมรรถนะสำคัญตามหลักสูตร และบูรณาการหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
เป็นหนังสือเรียนที่มีลักษณะเฉพาะคือ ให้ผู้เรียนเรียนรู้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ควบคู่กับเนื้อหาที่เน้นองค์ความรู้ (body of knowledge)
2. ผู้เรียนในระดับมัธยมศึกษาปีที่ 2 จะได้เรียนรู้เรื่อง ระบบในร่างกายของมนุษย์ การแยกสาร สารละลาย แรงและการเคลื่อนที่ 
งานและพลังงาน และโลกและการเปลี่ยนแปลง
 

หนังสือเรียนรายวิชาพื้นฐาน วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ม.2  ฉบับ อญ. (หลักสูตรฯ 2551 ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560)

  • Views: 2004
  • รหัสสินค้า: 978-616-05-4509-4
  • สถานะสต๊อก: มีสินค้าในสต๊อก
  • 99.00฿