ชุดกิจกรรมฯ คณิตศาสตร์เพิ่มเติม ม. 2 เล่ม 2

รายละเอียด
ชื่อหนังสือ : ชุดกิจกรรมฯ คณิตศาสตร์เพิ่มเติม ม. 2 เล่ม 2
ชื่อผู้แต่ง : อาจารย์กฤษฎี ไกรสวัสดิ์
สำนักพิมพ์ : บริษัท พัฒนาคุณภาพวิชาการ (พว.) จำกัด
ขนาดรูปเล่ม : B5 (18.2 x 25.5 ซม.)
จำนวนหน้า : 144 หน้า
ราคา / ชุด : 62 บาท
รหัสสินค้า : 885-4515-22-865-5

จุดเด่น/เนื้อหา
1. ชุดกิจกรรมพัฒนาการคิดมุ่งพัฒนาสมรรถภาพการเรียนรู้ทางคณิตศาสตร์ของผู้เรียนที่สอดคล้องกับสาระการเรียนรู้และมาตรฐานการเรียนรู้ที่หลักสูตรกำหนด
2. นำเสนอเนื้อหาโดยเน้นกระบวนการฝึกทักษะทางคณิตศาสตร์ มีความถูกต้องตามหลักวิชา มีประสิทธิภาพ และเหมาะสมกับระดับชั้นของผู้เรียน โดยเริ่มจากการนำเสนอเป็นรูปธรรม ไปสู่สัญลักษณ์ที่เป็นนามธรรม ทำให้ผู้เรียนเกิดความคิดรวบยอดและเกิดทักษะการคิดคำนวณได้จริง 
3.มีตัวอย่างแสดงวิธีคิดในการหาคำตอบอย่างเพียงพอและหลากหลาย เพื่อเป็นแนวทางให้ผู้เรียนก่อนทำแบบฝึกหัดหรือทำกิจกรรมการเรียนรู้ 
4. แต่ละหัวข้อหรือในแต่ละกิจกรรมการเรียนรู้ จะมีแบบฝึกหัดให้ผู้เรียนได้ฝึกทักษะอย่างครอบคลุม ครบถ้วน ตรงตามตัวชี้วัด 
5. สอดแทรกการบูรณาการกับกลุ่มสาระต่าง ๆ ที่เชื่อมโยงกับชีวิตจริง เพื่อให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ที่หลากหลายผ่านไอคอนต่าง ๆ ได้แก่
* ทักษะการคิดตามกระบวนการทางคณิตศาสตร์สอดแทรกในตัวอย่างหรือในกิจกรรมการเรียนรู้ ได้แก่ การคิดวิเคราะห์ การคิดสังเคราะห์ การคิดเชื่อมโยง การคิดเชิงเหตุผล และการคิดสร้างสรรค์
* มีตัวอย่างเพื่อเป็นแนวทางหาคำตอบให้กับผู้เรียน ก่อนการทำแบบฝึกหัด
* มีกิจกรรมสรุปความเข้าใจที่คงทนและกิจกรรมคิดวิเคราะห์สังเคราะห์ ซึ่งเป็นกระบวนการให้ผู้เรียนได้ปฏิบัติกิจกรรมก่อนแล้วจึงสรุปเป็นองค์ความรู้ด้วยตนเอง
* มีกิจกรรมบูรณาการกับกลุ่มสาระการเรียนรู้ต่าง ๆ สอดแทรกในตัวอย่างหรือสอดแทรกในโจทย์ปัญหา
* มีกิจกรรมพัฒนาการคิดตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
* มีจุดประกายโครงงาน เพื่อให้ผู้เรียนได้เห็นแนวทางในการทำโครงงานที่เกี่ยวกับกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
* มีกิจกรรม คุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ เพื่อเสริมสร้างความฉลาดทางอารมณ์ของผู้เรียนควบคู่ไปกับความเป็นเลิศทางวิชาการ 
6. มีบัญชีคำศัพท์ทางคณิตศาสตร์ เพื่อเพิ่มพูนความรู้ให้กับผู้เรียน
7. มีแบบฝึกหัดท้ายหน่วยการเรียนรู้ และแบบทดสอบทุก 1-2 หน่วยการเรียนรู้ ตรงตามตัวชี้วัด และรองรับแนวข้อสอบ O-NET เพื่อให้ผู้เรียนได้ทบทวนและฝึกทักษะการคิดวิเคราะห์ทางคณิตศาสตร์ในการหาคำตอบ หลังจากได้เรียนรู้ในหน่วยการเรียนรู้นั้น ๆ

ชุดกิจกรรมฯ คณิตศาสตร์เพิ่มเติม ม. 2 เล่ม 2

  • Views: 401
  • รหัสสินค้า: 8854515228655
  • สถานะสต๊อก: มีสินค้าในสต๊อก
  • 62.00฿