ชุดกิจกรรมฯ ศาสนา ศีลธรรม จริยธรรม ม.3

รายละเอียด
ชื่อหนังสือ  : ชุดกิจกรรมฯ ศาสนา ศีลธรรม จริยธรรม ม.3
ชื่อผู้แต่ง  : ฝ่ายพัฒนานวัตกรรมการเรียนรู้
สำนักพิมพ์ : บริษัท พัฒนาคุณภาพวิชาการ (พว.) จำกัด 
ขนาดรูปเล่ม : B5 (18.2 x 25.5 ซม.)
จำนวนหน้า : 224 หน้า
ราคา : 98 บาท
รหัสสินค้า : 885-4515-21-809-0

จุดเด่น/เนื้อหา
1. ผังสาระการเรียนรู้ ของเนื้อหาในหน่วยการเรียนรู้นั้น ๆ ให้เห็นภาพรวมแต่ละหน่วยการเรียนรู้
2. สาระการเรียนรู้ สรุปเนื้อหาสาระของทั้งหน่วยอย่างชัดเจน
3. เนื้อหา ถูกต้องตามหลักวิชาการ เน้นการใช้ภาษาที่ถูกต้องตามหลักวิชา พิมพ์สี่สีสวยงาม
4. แบบฝึกหัดพัฒนากระบวนการคิด ช่วยให้ผู้เรียนเกิดความเข้าใจในเนื้อหาลึกซึ้งขึ้น โดยฝึกการคิดวิเคราะห์เพื่อนำไปสู่คำตอบ ทำให้ผู้เรียนสร้างความรู้เป็น และมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
5. แบบทดสอบวัดผลการเรียนรู้ตามตัวชี้วัด ช่วยให้ผู้เรียนและผู้สอนตรวจสอบผลการเรียนรู้ที่เกิดขึ้นในแต่ละหน่วย ตามสาระการเรียนรู้และตัวชี้วัดที่กำหนดให้ ทั้งแบบฝึกพัฒนากระบวนการคิด และแบบทดสอบวัดผลการเรียนรู้ตามตัวชี้วัดของทุกหน่วยสามารถแสดงผลการประเมินเป็นร้อยละได้ โดยเชื่อมโยงกับหลักสูตร ช่วยให้ผู้เรียนใช้แบบฝึก และแบบทดสอบดังกล่าว รวมทั้งแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนปลายปี ทบทวนและเตรียมตัวก่อนเข้าห้องสอบได้โดยสะดวก
6. แบบประเมินผลสัมฤทธิ์ตามมาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัด ช่วยให้ผู้สอนสามารถบันทึกผลการเรียนรู้ของผู้เรียนได้โดยสะดวก

ชุดกิจกรรมฯ ศาสนา ศีลธรรม จริยธรรม ม.3

  • Views: 168
  • รหัสสินค้า: 8854515218090
  • สถานะสต๊อก: มีสินค้าในสต๊อก
  • 98.00฿