ชุดกิจกรรมฯ ภาษาไทย ม.3

รายละเอียด
ชื่อหนังสือ : ชุดกิจกรรมฯ ภาษาไทย ม.3
ผู้แต่ง : อาจารย์ประภาพร ลิ้มจิตสมบูรณ์ และอาจารย์สิริชญา คอนกรีต
สำนักพิมพ์ : บริษัทสถาบันพัฒนาคุณภาพวิชาการ (พว.)
ขนาดรูปเล่ม : B5 (18.2 x 25.5 ซม.) 
จำนวนหน้า : 152 หน้า
ราคา : 74 บาท
รหัสสินค้า : 885-4515-21-804-5

จุดเด่น/เนื้อหา
1. กิจกรรมครอบคลุมตัวชี้วัดและสาระการเรียนรู้ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551
2. มีวรรณคดีตามที่กระทรวงศึกษาธิการกำหนดให้เรียนครบถ้วน
3. จัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้แนวคิดฐานวรรณกรรรม (Literature-Based Approach) ที่บูรณาการสาระการเรียนรู้
ทั้ง 5 สาระของภาษาไทยและเชื่อมโยงกับกลุ่มสาระการเรียนรู้อื่นๆ ภายใต้ขอบเขตเนื้อหาของวรรณคดีแต่ละเรื่อง
4. มีบทอาขยานตามที่กระทรวงศึกษาธิการกำหนด
5. มีกิจกรรมส่งเสริมคุณลักษณะอันพึงประสงค์และกิจกรรมพัฒนาการคิดตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
6. มีกิจกรรมสรุปความรู้ตามแนวทาง Backward Design
7. มีแบบทดสอบวัดผลการเรียนรู้ตามตัวชี้วัดที่สามารถใช้เป็นแนวข้อสอบ O-NET ได้
8. มี ICON แสดงวิธีคิดของแต่ละกิจกรรมอย่างชัดเจน
9. มีกิจกรรมที่ส่งเสริมความเป็นพลโลก (WORLD CITIZEN)

ชุดกิจกรรมฯ ภาษาไทย ม.3

  • Views: 679
  • รหัสสินค้า: 8854515218045
  • สถานะสต๊อก: มีสินค้าในสต๊อก
  • 74.00฿