ข่าวอบรม

สมาคมสภาการศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทยร่วมกับพว. จัดอบรมพัฒนาครู ในรูปแบบ Active Learning ด้วยกระบวนการคิดขั้นสูงเชิงระบบ GPAS 5 Steps

สมาคมสภาการศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทยร่วมกับพว. จัดอบรมพัฒนาครู ในรูปแบบ Active Learning ด้วยกระบวนการคิดขั้นสูงเชิงระบบ GPAS 5 Steps

ADMIN 27/01/2024 0
สมาคมสภาการศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทยร่วมกับพว. จัดอบรมพัฒนาครู ในรูปแบบ Active Learning ด้วย กระบวนการคิดขั้นสูงเชิงระบบ GPAS 5 Steps     เมื่อวันที่ 24 มกราคม ที่ ห้องประชุม ชั้น 5 สถาบันพัฒ...
Read More
โครงการ กระบวนการคิดเชิงคำนวณเพื่อสนับสนุนการสอน Coding กันกระบวนการออกแบบเชิงวิศวกรรมและคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ ภูมิศาสตร์แนวใหม่ ของหลักสูตรฯ ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2560 (ระดับประถมศึกษา) วันที่ 26 มกราคม 2562 ณ ศูนย์พัฒนาบุคลากรอ่างหิน อำเภอปักธงชัย จังหวัดนคร

โครงการ กระบวนการคิดเชิงคำนวณเพื่อสนับสนุนการสอน Coding กันกระบวนการออกแบบเชิงวิศวกรรมและคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ ภูมิศาสตร์แนวใหม่ ของหลักสูตรฯ ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2560 (ระดับประถมศึกษา) วันที่ 26 มกราคม 2562 ณ ศูนย์พัฒนาบุคลากรอ่างหิน อำเภอปักธงชัย จังหวัดนคร

ADMIN 11/02/2019 0
  โครงการ กระบวนการคิดเชิงคำนวณเพื่อสนับสนุนการสอน Coding   กับกระบวนการออกแบบเชิงวิศวกรรมและคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ ภูมิศาสตร์แนวใหม่   ของหลักสูตรฯ ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2560   (ระดับประถมศึ...
Read More
โครงการ เรื่อง การพัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนรู้เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ตามมาตรฐานและตัวชี้วัดในหลักสูตรและทักษะที่จำเป็นในศตวรรษที่ 21

โครงการ เรื่อง การพัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนรู้เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ตามมาตรฐานและตัวชี้วัดในหลักสูตรและทักษะที่จำเป็นในศตวรรษที่ 21

ADMIN 26/01/2019 0
  โครงการ เรื่อง การพัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนรู้เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน     ตามมาตรฐานและตัวชี้วัดในหลักสูตรและทักษะที่จำเป็นในศตวรรษที่ 21   ให้ผู้เรียนพร้อมเป็นพลเมืองในยุคประเทศไทย...
Read More
โครงการ การส่งเสริมประสบการณ์คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี  โดยใช้วิธีการ Active Learning

โครงการ การส่งเสริมประสบการณ์คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี โดยใช้วิธีการ Active Learning

ADMIN 19/01/2019 0
  โครงการ การส่งเสริมประสบการณ์คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี     โดยใช้วิธีการ Active Learning เพื่อพัฒนาเด็กปฐมวัยในศตวรรษที่ 21   และการประเมินตามมาตรฐานหลักสูตร การศึกษาปฐมวัยเพื่อรอ...
Read More